Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony i sklepu sylky.pl (dalej jako: „Sklep”) przez SYLKY S.C. ul. Wigilijna 4/48, 20-502 Lublin, NIP:9462704705, REGON:388327660, e-mail: info@sylky.pl (dalej jako: „Administrator”).

Informujemy, że „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podstawy prawne i rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane („Użytkownika”) podane przez Ciebie w profilu użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie, jak również dane dotyczące sesji, urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 2. przy złożeniu Zamówienia w Sklepie przepisy prawa wymagają przetwarzania przez sprzedawcę Twoich danych osobowych, w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. składania Zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 4. przy prowadzeniu korespondencji i udzielaniu odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi na zadane pytania; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na rozwiązaniu sprawy czy udzieleniu odpowiedzi;
 5. korzystania z usługi Newslettera w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną ; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 6. Wyrażenie przez Ciebie opinii; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii;
 7. wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów –podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 8. w przypadku wniesienia przez Ciebie reklamacji, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu  rozpatrzenia reklamacji; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora: art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na konieczności należytego rozpatrzenia reklamacji;
 9. marketingu; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda;
 10. marketingu bezpośredniego; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO– prawnie uzasadniony interes administratora;
 11. Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie: podstawa pawana art 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie celem poprawy funkcjonowania Sklepu;
 12. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora: art. 6 ust 1 lit. f RODO - polegający na ochronie jego praw.

Dane które będziemy od Ciebie potrzebować:

 1. przy założeniu Konta w Sklepie:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania i dostawy;
 •  adres e-mail;
 • numer telefonu.
 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w Koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta w sklepie, którą zawierasz z Administratorem na podstawie regulaminu sklepu. Twoje dane osobowe zawarte w Koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania tego Konta (czas trwania umowy o prowadzenie konta w sklepie). W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkuje usunięciem Twoich danych z naszej bazy. Pamiętaj, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych już za pośrednictwem Sklepu  Zamówień.
 1. W przypadku złożenia Zamówienia:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu
 • adres do dostawy zamówienia
 • informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.
 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w Zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie Regulaminu sklepu. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie Sklepu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy sprzedaży.
 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail.
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego pytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 1. W przypadku skorzystania z usługi Newslettera:
 • adres e-mail.
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja wyraźna zgoda. Po potwierdzeniu przez Ciebie woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a My rozpoczynamy jej świadczenie. Możesz  wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail:  info@sylky.pl
 1. Komentarze na blogu/opinie
 • imię oraz adres e-mail.
 • Twoje imię zostanie opublikowane wraz z treścią komentarza na blogu - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda wynikająca z woli dodania komentarza/opinii. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania bloga/czy mieszczenia opinii. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu komentarza, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy.
   

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 2. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.


Pamiętaj że, podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale i niezbędne, by założyć konto w sklepie, zapisać się na newsletter,  złożyć zamówienie, skontaktować z nami, odstąpić od umowy, złożyć reklamację czy napisać opinie.

Zapewniamy Ci poufność i bezpieczne szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta na Stronie.  
SYLKY S.C. stosuje certyfikat SSL, zapewniający bezpieczeństwo i szyfrowanie przesyłanych danych przez sieć Internet.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, powinieneś skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


Odbiorcami danych osobowych mogą być SYLKY S.C, jako Administrator danych osobowych, a także:

 1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,
 2. banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,
 3. dostawcy lub zleceniobiorcy działający na rzecz SYLKY S.C w celu przygotowania, pakowania i wysyłki produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży,
 4. podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,
 5. biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,
 6. operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie- Dostawcy;

przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej SYLKY S.C.

Dostawcy usług mają siedzibę przede wszystkim w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały uzyskane lub w celu spełnienia innych wymogów prawnych.
 2. W przypadku umowy sprzedaży, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży i w zakresie niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i rachunkowych). Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. W przypadku świadczenia usług przez Administratora, Twoje dane przechowywane są przez okres świadczenia usług. W przypadku zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia usług, na warunkach określonych w regulaminie Sklepu.Twoje konto Użytkownika i wszystkie Twoje dane zostaną usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 4. W przypadku Newslettera dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody.
 5. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 6. Okres przetwarzania może być wydłużony w przypadku ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 7. W przypadku skierowania żądania SYLKY S.C. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Informujemy  o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:

 • złośliwe oprogramowanie
 • programy
 • spam
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
 • kryptoanaliza.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy i zaporę sieciową.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa,
 • aktualizacja oprogramowania,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 •  instalacja programów prewencyjnych,
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 3 maja 2021 roku.